1. صفحه اصلی
  2. فیزیوتراپی گردن
کریپتوس گردن

4-آیا کریپتوس گردن یا صدا یک مشکل جدی است؟ کرپیتوس، صدایی است که ممکن است در حین حرکات مفصل شنیده شود، مانند ترک خوردن، کوبیدن یا ساییدن. این صداها و احساسات می...

دسته بندی ها: