الکترومیوگرافی

الکترومیوگرافی چیست؟ الکترومیوگرافی - نوار عصب و عضله یک آزمایش پزشکی است که هدایت عصبی ماهیچه ها و سلول های عصبی تنظیم کنند...

دسته بندی ها: